Thông tin cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
17.10.2020
Ngày 24 tháng 10 năm 2020, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường với nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty. Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Nguyễn Hoàng Nam, bầu bà Trần Thị Minh làm thành viên Hội đồng quản trị và Trần Phương Linh làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.