Thông tin cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

24.05.2020

1. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON xin kính mời quý cổ đông của công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết lịch họp, mời quý cổ đông tham khảo trong file đính kèm.

Thông báo mời họp

Danh sách chốt cổ đông 2020


2. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon xin kính mời quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết xin xem file đính kèm dưới đây:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo của Ban kiểm soát


3. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON đã diễn ra vào hồi 08h30 ngày 23/5/2020 tại Hội trường, Lầu 6 Tòa nhà Vinaincon, số 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Chi tiết xin xem file đính kèm: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


4. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


Một số hình ảnh về Đại hội: