Cơ cấu và tổ chức

   Cùng với việc tuân thủ các quy định về pháp luật của Nhà nước, hoạt động kinh doanh của Vinaincon E&C còn thực hiện theo đúng quy định trong điều lệ của công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Hội đồng Quản trị đương nhiệm của Vinaincon E&C

gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 04 thành viên. 

Trong đó, 01 thành viên tham gia điều hành và 04

 thành viên không tham gia điều hành.

Ban Kiểm soát (BKS):

Ban Kiểm soát gồm Trưởng Ban và 02 thành viên

Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty:

Đứng đầu bộ máy điều hành là Tổng Giám đốc. 

Hỗ trợ cho Tổng Giám đốc có 02 Phó Tổng Giám đốc,

phụ trách các lĩnh vực: Thi công, Tư vấn xây dựng, 

tài chính, hành chính và tổ chức nhân sự.